Discours de Roberto Scolati, nouveau président de l’ALEBA

Léif Kolleginnen, Léif Kollegen,

Am Numm vun der neier Equipe un der Spëtzt vun der ALEBA wëll ech Iech en ganz décken Merci soen, fir dat Vertrauen dat dir an ons setzt.

No 20 Joer ënnert der Féierung vum « Kapitän” Marc Glesener, deen d’Schëff « ALEBA » duerch Wand a Wieder, déck Stierm an och d’Finanzkrise vun 2008 gesteiert huet, ass et eng Erausfuerderung  fir déi nei Equipe fir hei d’Ruder ze iwerhuelen.

Mir wäerten op alle Fall gemeinsam gerüst sinn  ons all den Aufgaben an Contrainten ze stellen, an dei no beschtem Wëssen an Gewëssen ze méeschteren. Mir hunn d’Geléenhéet ergraff  fir ons Equipe ze verjëngeren, ze moderniseieren, an dodurch d’Relève fir d’Zukunft ze garantéieren.

Gewëss ass et momentan am Finanzsektor nëtt einfach.  Sait dem Ufank vun der Finanzkrise 2008 hun ongefeier 2800 Salariéen am Banken- an Assurancensektor hir Aarbecht verluer. No all den Restrukturatiounen an den Betriber déi haaptsächlech Private Banking gemaach hun, no Outsourcing’en vun verschiden Servicer an den Betriber, siew et an d’Ausland, oder an Firmen dei den Statut vum PSF hunn, hëlt d’Zuel vun den Salariéen an den Banken an Assurancen oof. Bei den Betrieber dei den Statut vum PSF hun, an zum Finanzsektor gezielt gin, sin vill Leit beschäftegt, mais hei  bestéet keen Kollektivvertrag.

Aus deem Grond mussen mir ons och emorientéieren. Onsen Numm séet dass mir fir d’Employéen vun den Banken an den Assurancen do sin. Dëst ass awer an der heiteger Zait nëtt mei richteg. Et sin am Finanzsektor 4 Aktivitéitsberäicher, dei mir mat onser Präsenz mussen oofdecken. Et sin dëst dei traditionell, Banken, Assurancen, an dobai kënnt  dann nach d’Fongenindustrie an den Secteur Connexe. Hei  stéet fir all Secteur éen Responsabelen beréet. Do mussen mer kucken, dass dei Leit dei do beschäftegt sin, an zum Déel jo och aus Banken an Assurancen kommen, an Member bei ons sinn, eng Protektioun an Secherhéet kreien, de se virdrun genoss hun, an elo nëtt mei hunn, well keen Kollektivvertrag an déenen Sektoren bestinn.

Mir mussen awer och d’Leit aus dem Conseil d’Administration an aus dem Exekutiv  mei gezielt mat  implizéieren. Mir wëllen mei direkt mat onsen Delegeierten an Délégatiounen an den Betrieber schaffen, sie mei ënnerstëtzen an hirem Daagdéeglechen Job. Duerfir setzen mer och op eng nei Kommunikatiounsdynamik, mat méi modernen Mëttelen déi hautdesdaags zur Verfügung stinn. Dozou kënnt dass am Virfeld 4 Groupes de Travail an d’Liewen geruff gin sinn.

Dest sinn:                 Groupe de travail Frontaliers

Groupe de travail Finances

Groupe de travail Communication

Groupe de travail Organisation

Iwert d’Aarbecht an den Suivi vun den verschiedenen Kommissiounen, wäerten mir ons en Plaiséier maachen fir Iech léif Kolléginen, léif Kollegen an regelméissegen Ofstänn ze informéieren.

Mir wëllen natierlech ons Positioun an den Betriber, an um Niveau vun der Chambre des Salariés consolidéieren. Dofir ginn nei Memberen  rekrutéiert, an déi bestoende besser  encadréiert. Mir mussen och an den aaneren Sektoren Fouss  faassen. Duerfir ass och aer Mataarbecht dobaussen an an aeren Betrieber gefuerdert. Ech sin iwwerzéegt dass wann mer zesummen un engem Strang zéien eppes grousses kënnen bewierken. Zesummen sinn mer staark.

Also loosst mer gemeinsam un d’Wierk goen.

Ech soen Iech Merci.