Discours de Marc Glesener lors des Assemblées du 15 octobre 2014

The skin Owend my ass läschten official Optrëtt vun as President of the ALEBA. Reif so fir the third age. Thank God ass neierdings och after EEN fourth age erfonnt gin, esoù that daat net open all day no prospects ass!

On Fréijôër 1979, viru gutt 35 JOER hun ech én phone kritt vum démoligen union secretary vun der ALEBA, Gauthier Kremer huet e gehéescht, dén mech gefrôt huet whether ech Ken interest’d op close ALEBA’s Lescht mat to d’Social elections ze Goen.
Et were di éischt elections, Wou d’ALEBA as autonomous union matgemaach huet.
vun Diskussioùnen a Streidereien teschent de polit eschen unions on the cadres of Grënnung vun close Eenhétsgewerkschaft to internally Dysfonktionementer in private civil servants’ union FEP hun démols the Alldaach vun der Gewerkschaftsszén dominated.
De thoughts, closely propper transparent to éierlich union Saar Becht on interest vun de Leit ze Leshten closely union z’önnerstetzen to ze conveyors déi free party political esch onôfhängich, a gefoùert gett vun waxed sparkled Vertrieder from the entrepreneur to net vun union officials, huet mech démols irritated!
Dowéinst was d ‘ Entschédung och Seier geholl to esoù vill virwech, ech hun se och never ready. D’Gefill d’confidence vun de Leit ze genéissen ass een gutt Gefill, d’Méiglichkét the Leit individually a collective ze hellefen from the Betriiber, hence e important Réckhalt ze bidden a difficult Momenter, sixteenth permanently to the Dingscht vun of ze basis set , all daat huet vill mer Satisfactioùn gin.

When sixteenth een invariably op esoù fundamental trade union task Bereicher konzentréiere can because wier d’Gewerkschaftsliewen jo totally enviable, full Zefriddenhét.
Unfortunately gin et the awer op of the world, déi net jiddferengem nëmmen Guddes vergonnen.
Esoû gett et party political esch Stréimungen, déi d’salariat Emmer weider versichen ze belâaschten to duerfir braked musse gin to gin et
égoïstesch patronatsambitioùnen, (jo et gett the déi never fully genuch Kreien the neck), déi fought musse gin.
Provokatioùnen hun eppes All together, they suergen derfir that d’Solidariteit vun the Salariéen bleiwt Omnipresent.
önnerstreichen d’you Wichtigkét vun drôen the unions they derzou at that d’Entwécklung vun unions weider goes.
daat An ass och gudd esoù!

Oh fir d’ALEBA, déi no hirer separation vun of the FEP, so since Enn vun the 70 Joeren sixteenth beméiht huet fir to close méi or vinous pacifist eschen Gewerkschaftsemfeld sixteenth as a union actor number 1 op consolidate the financial center ze.
D’Finanzplaatz ass gewues to to the rhythm selwechten ass och d’ALEBA gewuess.
Due d’presence vun weideren unions op the Plaatz ass competition entstaan.
An et huet net Laang lasted until Dess Situatioùn naturally vum patronage benotzt gin ass fir d’unions géintenéen auszespillen.
éclat the ass och net ausbliwwen, 1994 wéi closely a minority union önnerschriwwen the banking collective agreement on huet by di démoolig Regierungskonstellatioùn, desen Deiwelsakt net konnt réckgängich gemaach gin.
Drastesch Kiirzung vun the garantéierten final salaries, Aféierung vum Léschtungsprinzip, vun Funktioùnsgruppen were d’Haaptpunkten vun desem reprehensible act.

Ech Soen daat because 1994 was och dat Joër Wou ech as President vun der ALEBA gewielt gi sin, a meng éischt official act as neien president was d’Organisatioùn vun close Démo at the Cercle, fir géint DeSen LCGB’s collective agreement ze protestéieren!
Unfortunately we could esoùwuel d ‘Opinion publique, déi total op zeal Since was wéi och d’KLO to Conseil d’Etat, as zoùstännigt Geriicht (daat must én sixteenth mol virstellen, legislative to the executive at the same time, (démols GOUF et by Ken Verwaltungsgeriicht)), neischt bewierken , esoù that number were zervéiert.
Daat was én black moment in the collective agreement meadows.
Et ass awer thankfully net esoù weider gaangen!
By déi successively Erneierungen vun the Kollektivvertäg duerno, Önner the Fiederféierung vun der ALEBA ass desen Réckschlag noh to noh ausgeglach gin, fir then skin erem én collective agreement with the banks can virzeweisen, dén to national comparison on Privatsekteur rings out as a reference.

Een groùssen positive moment fir d’ALEBA was the Erfollich, 2002, the fight fir d’Representativitéit to derfir gesuergt huet that d’ALEBA than majoritarian union finally Entschédungsgewalt zoùgesprach kritt huet. Daat was virun particularly important in the negotiations vun collective treaty awer och vun Sozialpläng.
gefoùsst D’URTEL vum Verwaltungsgeriicht huet op Interpretatioùnen vum BIT vun Geneva, déi derfir gesuergt hun, that waxed sparkled Majoritéiten net can iwwerrant gin to at daat huet d’democracy hei Luxemburg erem méi noh at scorching actually Définitioùn bruecht!
Daat elo was diplomat esch at ech konnt avoid domadden, use fir Ausdréck ze wéi banana monarchy or skandaléis Zoùstänn to Luxemburg until the time!

At the time Tesch ass d’ALEBA, Through scorching sérieux Aarbecht, through scorching transparent décisionnel structure, through scorching Proximitéit at senger base, scorching Staark, permanent presence to terrain weider gewuess.
D’ALEBA huet stand nobei skin memberen 14,000 on Finanzsekteur, huet d ‘Trust vun de Leit definitely strengthened to ass on Finanzsekteur.
D’ALEBA ass vun the media undetected as competent Organisatioùn, respektéiert gehéiert to a Gett esoùwuel vun vun the political patronage wéi och eschen parties.

D’ALEBA is so op fixed Feiss a can doriwwer eraus, op qualifizéiert of competent personnel zeréckgreifen.
E staff, waat kompromesslos to the Cheap vun der ALEBA stands.
OUNI hiren professional technician commitment wier et net méiglich gewiescht déi dominant Positioùn vun der ALEBA on Finanzsekteur ze ze defend to consolidate.
Duerfir Soen ech hence villmols Merci!

Och iech alleguer Soen ech Merci, you sitt finally d’Vertrieder vun der ALEBA, di Uspriechpartner directly to the entrepreneur to och soss at the ëffentlichkéet.
Trough ary Asaatz to d’promotion, d’Promotioùn vum Solidaritéitsgedanken hutt with zeal base you substantial een Undéel to Erfollich vun der ALEBA.

Ech hun on Laaf vun menger Gewerkschaftskarrière villes erliewt!
Eng gewessen Guttgléwigkét respektiv och after Naivitéit on Ufank ass very Seier oofgestreift gin,
hu mech selwer often a FRO gestallt,
come sin to Freschen Detects Isser,
hu meng Offenhét iwerpréifen old miss mol,
hu vill experience collected,
jo, et huet een permanently beigeléiert a virun all akzeptéieren miss that déi noùtwendig Gemeinsamkét, déi esoù important Solidariteit, keng Selbstverständlichkét ass unconditionally to stattfënnt och net.
Klengt banal Et mais et d’Leit must een emmer Erem dovun iwwerzéghen that een nëmmen strong ass when EEN zesummen hällt.
Duerfir need me weider Beispiller bleiwen on ice bewosst sin that sérieux Gewerkschaftsaarbicht nemmen then glâafwierdich ass, wa se free vun Eegeninterressen bleiwt to déementspriechend the doctrine vum altruism follicht.

At times wéi skin, sin d’gefuerdert unions, to d’ALEBA ass special esch betraff because d’Finanzplaatz erfannen after Emmer amgaang ass sixteenth ze nei. D’Finanzkris seething och after Emmer weider waat Onsécherhét vun the Aarbechtsplaatzen bedeit.
D’Austeritéitspolitik gett apparently och zimlich éeseitig. Önner Neier the government to Bockel vum salariat ausgedrôen
ass fact that domadden d’Kâfkraaft vun the Salariésen Emmer weider oofhëllt.
Ech well jhust Gudrun erënneren that ice Staatsschold di klengsten ass vun all triple A cotéierte Länner.
Esoù drama tesch ass d’Finanzsituatioùn ie net wéi se duergestallt Gett.
D’Ried vum neien Premier Iwert d’Lag vun vun of Natioùn Gëscht must een as trade unionists awer op en neits to enable Alarmberétschaft.

D’Oofschaafen vun the allocation d’éducation,
the allocation de maternité,
d’Kiirzung vum Kannergeld from the 2nd Kand,
d’Aféierung vun vun close Neier Steierlaascht 0.5%,
d’TVA’s Erhéighung, everything daat si keng gutt Neiigkéten .

Dobei come free or spéider the usual standard topics déi Emmer Erem come wéi index Pensioùnsmauer or Krankekéssanéierung, (currently ass jo elo och d’Diskussioùn IWER d’Patronatsmutuelle).

Desweideren must adventurous European directives emgesaat gin IWER eg sociétés d’unipersonnelles (1 euro companies) or the détachement vun salariésen, fir Nömmen déi zwoù rezent ze call.
Net ze shed och according d’Freihandelsoofkommen TTIP, CETA a wéi se all héschen, déi virun of you stin at déi di social achievements och Staark hypothéquéieren.

Virun desem Hannergrond ass et emsoù important that d’ALEBA treated kommentéiert when a sin och et must all attempt fir social Oofbau ze bedreiwen, mat all Mettelen fought all déi social political topics esch intensive.

So stin et een whole Koup Erausfuerderungen un, to ech wënschen the Neier Féierungsmannschaft vill Courage to them that the mat noùtwendigen commitment d’Salariésen total, a virun all déi vun financial center beschtméiglich a betreit protects, defends weiderhin hir Right to versicht déi consisting socially auszebauen achievements weider.
Hinnen So all Guddes to by closely Keier een groùsse Merci un iech alleguer fir everything daat wat mer zesummen errécht hun!
iwergin Ech then heimadden de micro to de un Virsetz the President neien a Soen iech.
fir Merci d’Nôlauschteren!